Regulamin Ośrodka

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Świerkowa Skarpa w Przerwankach

I. Zasady wynajmu

1. Dobę w Ośrodku Wypoczynkowym rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 09.30. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

2. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.

3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.

4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

5. Ilość osób zakwaterowanych w domkach/pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana

II. Zasady korzystania z obiektu

6. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

7. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

8. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

12. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

13. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

14. Na terenie ośrodka zabronione jest:
a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
b) palenie ognisk,
c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka

15. W domkach zabrania się smażenia ryb.

16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

17. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.

18. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

19. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00-6.00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.

20. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

21. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

23. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

24. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

25. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji

26. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.

27. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

28. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

29. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

III. Plac zabaw

30. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

31. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

32. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

33. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

34. Na terenie ośrodka gra w piłkę siatkówkę dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska.

Dokonując rezerwacji akceptujesz warunki regulaminu.